TARPININKAVIMO PASLAUGŲ SUTARTIS

Mes, UAB “Super sound”, toliau vadinamas Tarpininku ir fizinis ar juridinis asmuo, kuris elektroniniu MD5 kodavimo parašu elektroninės bankininkystės mokėjimu patvirtino šią sutartį, toliau vadinamas Leidėju, sudarėme šią sutartį:
1. UAB „Super sound“ yra tarpininkas, suteikiantis Leidėjui (fiziniam arba juridiniam asmeniui) prieigą internete talpinti ir parduoti portale www.supersound.lt (toliau – portale) savo arba kitų asmenų sukurtus ir/ar atliktus muzikinius kūriniu (toliau vadinama kūriniais).
2. Siekiant išvengti neaiškumų, ši Sutartis nelaikoma komercinio atstovavimo sutartimi ir Tarpininkas neveikia kaip Leidėjo įgaliotinis ar atstovas, ši Sutartis taip pat nenumato Tarpininko teisės ar įgaliojimų sudaryti sutartis arba kitaip tartis dėl bet kokio saistančio susitarimo Leidėjo vardu. Sėkmingo tarpininkavimo atveju Liedėjas pats pasirašys bet kokias ir visas sutartis su pirkėjais.
3. Visos kūrinio pardavimo ir viešinimo teisės priklauso Leidėjui. Leidėjas gali publikuoti kūrinį, nustatyti jo kainą, apipavidalinimą, aprašymą, redaguoti apipavidalinimą, sustabdyti kūrinio publikavimą ir pardavimą. Leidėjas prisiima visišką atsakomybę už tai, kad jo talpinami kūriniai nepažeistų jokių gretutinių ir autorinių teisių, kūrinių autorių bei atlikėjų pasirašytų įsipareigojimų. Leidėjas prisiima visišką atsakomybę, už tai, kad jo publikuojami kūriniai nepažeistų jokių jo publikuotų kūrinių autorių ar atlikėjų priimtų įsipareigojimų, gretutinių ar autorinių sutarčių, sutarčių su šių autorių teises ginančiomis asociacijomis ir kitomis organizacijomis. Išaiškėjus tokiems pažeidimams, Leidėjas įsipareigoja atlyginti Tarpininkui visą patirtą žalą, įskaičiuojant bylinėjimosi išlaidas.
4. Jei Leidėjas talpina pardavimui ne savo kūrybos kūrinius, jis privalo turėti galiojančius dokumentus, įrodančius Leidėjo teisę prekiauti kūriniais, ir Tarpininkui pareikalavus elektroniniu paštu, pateikti skanuotas dokumentų kopijas per 72 valandas nuo elektroninio laiško išsiuntimo. Jei Leidėjas per nustatytą terminą nepateikia Tarpininkui teises į kūrinio pardavimą patvirtinančių dokumentų, Tarpininkas turi teisę taikyti 7 punkte išvardintus apribojimus.
5. Visi atsiskaitymai pagal sutartį vykdomi litais. Pasikeitus nacionalinei valiutai, sukaupta suma konvertuojama DNB banko naujai įvedamos valiutos pirkimo kursu.
6. Už tarpininkavimo paslaugą Tarpininkas ima registracijos ir komisinį mokesčius, kurį Leidėjas sumoka Tarpininkui ir kuris priklauso nuo Leidėjo įsigyto talpinimo paslaugų plano ir yra lygus:

• Super MAXI planas – 199Lt/metams
• Komisinis mokestis 12% nuo pardavimų
• Vietos serveryje jūsų media failams 500MB
• Akcijinių kainų galimybė Yra + galiojimo periodo nustatymas
• Galimybė naudoti albumų aprašymus (Yra)
• Individualus albumo puslapio fonas Taip

• Super MIDI planas – 99Lt/metams
• Komisinis mokestis 17% nuo pardavimų
• Vietos serveryje jūsų media failams 300MB
• Akcijinių kainų galimybė Yra + be galiojimo termino nustatymo
• Galimybė naudoti albumų aprašymus Yra
• Individualus albumo puslapio fonas Ne

• Super MINI planas – 29Lt/metams
• Komisinis mokestis 25% nuo pardavimų
• Vietos serveryje jūsų media failams 150MB
• Akcijinių kainų galimybės Nėra
• Galimybė naudoti albumų aprašymus Nėra
• Individualus albumo puslapio fonas Ne

Tarpininkas turi teisę leidėjui taikyti mažesnius planų metinius įkainius.

7. Kilus įtarimui ar sulaukus įspėjimo dėl publikuoto kūrinio gretutinių, autorinių, ar sutartinių teisių pažeidimo, kūrinio turinio prieštaravimo LR teisės aktams, kūrinio publikavimas gali būti sustabdytas iki tol, kol bus atlikta publikavimo teisių patikra. Nustačius, jog Leidėjas pažeidė autorines, gretutines ar sutartines kūrinio autoriaus ar atlikėjo teises, Leidėjas įsipareigoja sumokėti 200 Lt autorinių ir gretutinių teisių patikros baudą, kurios tarpininkas neprivalo pagrįsti.
8. Leidėjas, sukaupęs pardavimų sumą, atmetus komisinį mokestį tarpininkui didesnį nei 100 Lt, turi teisę bet kuriuo metu užpildyti portale prašymą išmokėti pinigus į sąskaitą iš kurios leidėjas apmokėjo registracijos mokestį. Tarpininkas įsipareigoja išmokėti pinigus per penkias darbo dienas.
9. Jei Leidėjas yra fizinis asmuo, išmokėdamas pinigus Leidėjui, Tarpininkas laikosi Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo ir išmoka sukauptą sumą kaip B kategorijos pajamas, atskaitydamas gyventojų mokestį ir už leidėją sumokėdamas GPM tiesiogiai valstybinei mokesčių inspekcijai. Visus kitus mokesčius VMI, SODRAI (jei tokius mokėti priklauso), autorius bei atlikėjus atstovaujančioms asociacijoms ir kitoms institucijoms įsipareigoja susimokėti pats Leidėjas.
10. Tarpininkas neatsako už trečiųjų asmenų veiklą dėl portalo techninio sugadinimo (įskaitant, bet neapsiribojant įsilaužimo, nesankcionuotas informacijos vagystes ir t.t.). Sutrikus portalo veiklai dėl trečiųjų asmenų veiklos ar kitų šalių kaltės, Tarpininkas deda visas pastangas, kad atstatytų portalo veiklą. Leidėjas įsipareigoja išsaugoti savo talpinamų kūrinių elektronines kopijas, kad įrangos gedimo ar portalo turinio sugadinimo atveju galėtų pakartotinai publikuoti kūrinį.
11. Leidėjas, įsigijęs SuperMIDI ar SuperMAXI planą, turi teisę portale skelbti naujienas, susijusias su muzikos kūrinių ar renginių, autorių ir atlikėjų tematika. Leidėjas įsipareigoja pateikdamas naujienų informaciją laikytis LR įstatymų, pateikti teisingą, tikrovišką informaciją. Leidėjas įsipareigoja atlyginti visas Tarpininko patirtas išlaidas dėl klaidinančios, neteisingos ar įžeidžiančios informacijos skelbimo, įskaičiuojant bylinėjimosi išlaidas.
12. Leidėjas sutinka, jog jam elektroniniu paštu būtų siunčiama informacija, apie portalo naujienas.
13. Sutartis pasirašoma elektroniniu būdu.
14. Sutarties sudarymo tvarka:
14.1 Leidėjas privalo: registracijos formoje, kurią Tarpininkas pateikia savo portale, pateikti įmonės (jei leidėjas – Juridinis asmuo), arba asmens (jei Leidėjas – fizinis asmuo) kodą, adresą, elektroninio pašto adresą, patvirtinti, kad susipažino bei sutinka su Tarpininkavimo sutarties sąlygomis.
14.2 Leidėjas privalo patvirtinti registraciją per tris darbo dienas apmokant metinę plano kainą, nurodytą 5 punkte, į Tarpininko sąskaitą . Registracijos mokesčio mokėjimas privalo būti sumokėtas tik iš Leidėjo asmeninės (jei leidėjas – fizinis asmuo), arba einamosios (jei Leidėjas – juridinis asmuo) sąskaitos, į kurią Leidėjas pageidauja gauti sukauptą sumą už jo parduotus kūrinius. Registracijos mokesčio mokėjimo nurodymo privalomi rekvizitai: gavėjo pavadinimas – UAB „Super sound“, gavėjo sąskaitos numeris LT544010042301359912, gavėjo banko kodas – 40100, gavėjo įmonės kodas – 302841510, suma – priklausomai nuo pasirinkto plano, nurodyto 5 punkte, mokėjimo paskirtis – sutarties patvirtinimas ir unikalus MD5 kodavimo CBST kodas, kurį Leidėjas gauna elektroniniu paštu po registracijos formos užpildymo.
14.3 Šalys susitaria, kad Leidėjas, sumokėjęs metinį plano mokestį, patvirtina sutartį.
15. Tarpininkas turi teisę įžeidžiančius bei klaidinančius registruotus vartotojo vardus savo nuožiūra uždrausti ir panaikinti be išankstinio įspėjimo.
16. Leidėjas įsipareigoja netalpinti kūrinių, kurių turinys įžeidžiantis, užgaulus, šmeižiantis, nepadorus, rasistinis, pornografinis, žeidžiantis atskiras etnines kultūras, skatinantis smurtą, kurstantis neapykantą dėl rasės, lyties, religijos, seksualinės orientacijos ir pan.. Visą atsakomybę už talpinamą turinį prisiima Leidėjas. Jei dėl netinkamo turinio Tarpininkas patiria kokias nors išlaidas, Leidėjas įsipareigoja kompensuoti jas, įskaitant ir bylinėjimosi išlaidas.
17. Leidėjas įsipareigoja netalpinti kūrinių, kuriuose plagijuojami kiti autoriniai kūriniai, yra neteisėtai pasisavinti, pažeidžia trečiųjų šalių teises, taip pat – autorių, leidėjų, atlikėjų autorines ir gretutines teises, prekių ženklų teises, privatumo teises. Kilus įtarimui arba gavus pranešimą apie Leidėjo pažeidimus, Tarpininkas turi teisę taikyti 7 punkte aprašytus apribojimus.
18. Leidėjas pripažįsta ir sutinka, jog už kūrinių pateikimą prisiima visišką vienašališką atsakomybę, bei įsipareigoja Tarpininkui atlyginti visus galimus nuostolius dėl turinio pažeidimo, įskaičiuojant Tarpininko išlaidas bylinėjimuisi, ar kitokiems veiksmams, kuriuos gali būti priverstas atlikti Leidėjui patalpinus neteisėtą turinį.
19. Leidėjas pripažįsta ir sutinka, jog Tarpininkas neanalizuoja, nekontroliuoja ir netikrina įkelto turinio, o analizuoja tik kitų autorių, atlikėjų ar svetainės lankytojų pareikštas pretenzijas. Leidėjas pripažįsta ir sutinka, kad Tarpininkas, Tarpininko darbuotojai, filialai, agentai, direktoriai ir akcininkai neprisiima visiškai jokios atsakomybės už Leidėjo pateiktą turinį.
20. Tarpininkas turi teisę susisiekti su Leidėju, siekiant išsiaiškinti arba užkirsti kelią galimiems Leidėjo pažeidimams.
21. Leidėjas įsipareigoja pranešti Tarpininkui apie pastebėtas intelektinės nuosavybės, autorinių ir gretutinių teisių pažeidimus svetainėje.
22. Leidėjas sutinka ir patvirtina, jog Tarpininkas reklamos, pardavimų didinimo tikslais turi teisę pateikti nuorodas į Leidėjo kūrinius, siekiant populiarinti portalo lankomumą, Leidėjo įkeltų kūrinių pardavimus.
23. Neatsižvelgiant į tai, kad Tarpininkas nėra teisiškai įpareigotas stebėti platformos turinį, Tarpininkas pasilieka sau teisę blokuoti, ištrinti bet kokį turinį bet kuriuo metu, bei riboti ar uždrausti prieigą prie turinio, jei Tarpininkas turi pagrindo manyti, jog turinio talpinimas gali sukelti neigiamų pasekmių, įskaitant trečiųjų šalių, autorinių bei gretutinių teisių pažeidimą.
24. Leidėjas neturi teisės prieigos perleisti trečiajai šaliai be raštiško Tarpininko sutikimo.
25. Leidėjas įsipareigoja nepažeisti, susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kurie pakenktų paskyros bei portalo duomenų saugumui ir svetainės tinkamam funkcionavimui.
26. Tarpininkas įsipareigoja užtikrinti Leidėjo asmens duomenų saugumą, įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo ar/ir atsitiktinio, pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Visi bendrovės darbuotojai bei jos atstovai įsipareigoja saugoti bendrovės klientų asmens duomenis.
27. Visi pranešimai Leidėjui siunčiami elektroniniu paštu. Bet kuris pranešimas, išsiųstas Leidėjui elektroniniu paštu yra laikomas įteiktu, praėjus 96 valandom po išsiuntimo.
28. Leidėjas įsipareigoja atlyginti Tarpininkui visus patirtus nuostolius dėl sutarties pažeidimų.
29. Sutartis gali būti keičiama tik šalių susitarimu.
30. Iškilus ginčui, jis sprendžiamas derybų keliu, nepasiekus susitarimo – teismo keliu. Teismo vieta – Tarpininko registracijos vieta (Klaipėda).
31. Sutartis įsigalioja nuo registracijos mokesčio mokėjimo gavimo su teisinga paskirtim (t.y. su elektroniniu parašu MD5 kodavimu), galiojimo terminas – vieneri metai.
32. Sutartis prieš terminą gali būti nutraukiama Šalių susitarimu arba vienai iš Šalių pateikiant kitai Šaliai pranešimą raštu apie sutarties nutraukimą prieš 2 (du) mėnesius iki tokio nutraukimo.
33. Tarpininkas turi teisę bet kuriuo metu vykdyti portalo atnaujinimo darbus dalinai apribojant, arba visiškai sustabdant jos darbą. Portalo sustabdymo terminas negali viršyti 8 darbo valandų termino.
34. Leidėjas yra vienasmeniškai atsakingas už prisijungimo prie paskyros slaptažodžio saugumą bei sudėtingumą. Kilus įtarimui, jog prieiga gali būti naudojama svetimų asmenų, Leidėjas įsipareigoja nedelsiant pasikeisti slaptažodį bei pranešti Tarpininkui elektroniniu paštu – info@supersound.lt.
35. Leidėjas sutinka, kad platformos lankytojams būtų sudaryta galimybė neatlygintinai perklausyti 25 sekundes kūrinio susipažinimui ir kūrinio kokybės įvertinimui.
36. Tarpininkas turi teisę perduoti platformos administravimą trečiosioms šalims. Administravimo perdavimo atveju visi įsipareigojimai Leidėjui pereina trečiajai šaliai. Administravimo teisių perdavimo atveju Tarpininkas privalo ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki administravimo teisių perdavimo elektroniniu paštu informuoti leidėją apie administravimo teisių perdavimą trečiajai šaliai.
37. Pasibaigus vienerių metų 6 punkte apmokėto plano terminui, 30 kalendorinių dienų laikotarpyje Leidėjas turi teisę pratęsti sutartį sumokėdamas metinį plano mokestį. Nepratęsus sutarties per 30 dienų, Tarpininkas turi teisę visą Leidėjo įkeltą turinį ištrinti negrįžtamai. Tarpininkas turi teisę keisti 6 punkte įvardintų planų sutarties pratęsimo kainas, funkcionalumą, terminus, apie tai informuodamas portale.
38. Nutraukus sutartį bet kurios šalies iniciatyva, sumokėtas registracijos mokestis nėra gražinamas.
39. Tarpininkas turi teisę:
39.1. sustabdyti Leidėjo patalpinto Kūrinio galiojimą, jei jame esanti informacija pažeidžia šias sąlygas ir Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus. Leidėjui per 2 (dvi) darbo dienas atitinkamai nepakoregavus skelbimo, Tarpininkas turi teisę ištrinti tokį Kūrinį;
39.2. Tarpininkas turi teisę vienašališkai sustabdyti paslaugų teikimą, apie tai ne vėliau nei prieš 10 (dešimt) dienų pranešdama Leidėjui  ir negrąžindama Leidėjui už paslaugas sumokėto mokesčio, jei Leidėjas pažeidė Sutarties sąlygas ir nesugebėjo ištaisyti tokio pažeidimo per 5 (penkias) dienas po to, kai Tarpininkas jį atitinkamai informavo apie tokį pažeidimą;
39.3. Tarpininkas turi teisę keisti duomenų bazės darbo tvarką ir meniu struktūrą apie tai iš anksto nepranešusi Leidėjui;
39.4. Tarpininkas turi ir kitas šios Sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises.
40. Šaliai pažeidus bet kokį savo įsipareigojimą pagal šią Sutartį arba paaiškėjus, kad bet kuri Šalies garantija ar pareiškimas neatitinka tikrovės, pažeidusi Šalis atlygina kitai Šaliai visus nuostolius, įskaitant: (i) protingas išlaidas, skirtas žalos prevencijai ar jai sumažinti; (ii) protingas išlaidas, susijusias su civilinės atsakomybės ir žalos įvertinimu; (iii) protingas išlaidas, susijusias su mokėtinų sumų ir nuostolių išieškojimu ne teismo tvarka.

Tarpininko rekvizitai:

UAB “Super sound”
Įmonės kodas: 302841510
Sąskaitos nr.: LT544010042301359912
AB DNB bankas. Banko kodas : 40100.
Adresas: Alksnynės g. 13-7, Klaipėda LT-93154
Tel.: +370 645 645 08
El.paštas: info@supersound.lt